Tarieven

De relatie tussen een cliënt en zijn advocaat berust op vertrouwen. Voor deze vertrouwensrelatie speelt transparantie over de kosten voor de tussenkomst van uw advocaat een grote rol.

De volgende informatie biedt de klant inzicht in de manier waarop Athos-Advocaten haar diensten in rekening brengen. En net als in alle andere gevallen, kan de klant bij Athos-Advocaten terecht voor een antwoord op eventuele vragen over uw specifieke situatie.

De erelonen van de advocaat dekken:

In België zijn de erelonen van advocaten niet bij wet of in een Orderegeling vastgelegd.

De advocaat bepaalt - binnen de grenzen van de redelijkheid - zelf zijn ereloon, waarbij hij rekening houdt met het belang van het geschil, de moeilijkheidsgraad, de dringendheid, de situatie van de cliënt.

Het ereloon weerspiegelt tevens de specialisatie en de ervaring van de advocaat.

Athos-Advocaten gebruikt verschillende methodes om het ereloon van een advocaat te berekenen. De gepaste methode wordt in overleg vastgelegd bij de opening van het dossier:


1. Het uurtarief

Standaard, behoudens andersluidende afspraak, wordt een uurtarief toegepast. De tijd die een advocaat aan een dossier besteedt, wordt nauwgezet bijgehouden en vervolgens gefactureerd op basis van het afgesproken uurtarief. Dit basisuurtarief kan echter in onderling akkoord worden verhoogd voor uitzonderlijke prestaties, zoals prestaties die bij hoogdringendheid zijn uitgevoerd of prestaties waarvoor specialistische kennis is vereist; voor uiterst complexe zaken; wanneer de advocaat een grote verantwoordelijkheid op zich moet nemen; of wanneer een uitzonderlijk resultaat wordt behaald.

Dit basistarief kan ook worden verlaagd wanneer de advocaat die belast is met het dossier, van oordeel is dat bijzondere criteria van toepassing zijn en dit schriftelijk wordt bevestigd tussen de advocaat en de klant.


2. Forfait

Voor weinig complexe dossiers kan Athos-Advocaten met de klant een forfaitair ereloon afspreken.


3. Het evenredig ereloon

Bij zaken waarbij het financiële plaatje kan worden begroot, kunnen de erelonen worden berekend door toepassing van een degressief percentage op de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen aan de hand van de een overeengekomen schaal.

De wet verbiedt om erelonen van een advocaat enkel te koppelen aan een positief resultaat. Het ereloon moet dus worden vastgelegd ongeacht het resultaat. In de praktijk wordt het ereloon berekend volgens de bovenstaande schaal, met een minimum dat overeenkomt met het bedrag berekend volgens de uurtariefformule tegen het afgesproken uurtarief.


4. De abonnementsovereenkomst

Als de klant op regelmatige basis een groot volume dossiers aan Athos-Advocaten toevertrouwt, kan Athos-Advocaten specifieke voorwaarden afspreken voor de berekening van het ereloon op basis van een gegarandeerd aantal uren of dossiers.


5. De « success fee »

Er kan worden afgesproken om de erelonen die volgens een van de hiervoor vermelde methodes werden berekend, te vermeerderen met een premie voor een vastgesteld bedrag naargelang het behaalde resultaat en het belang van dat resultaat voor de cliënt.

Het principe van de 'success fee', de berekeningswijze van de premie en voorwaarden voor de toekenning ervan worden in overleg met de klant vastgelegd bij de opening van het dossier of op een later tijdstip.

Alle prestaties en kosten worden nauwgezet en in detail geregistreerd. De klant ontvangt als bijlage bij een factuur steeds een overzicht van deze prestaties en kosten.

Diensten van advocaten zijn onderworpen aan een btw-tarief van 21%.


Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.