Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BV BVBA) Athos-Advocaten levert diensten via advocaten en andere medewerkers volgens de hierna beschreven algemene voorwaarden. Athos-Advocaten is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0464.429.862.

Enkel op schriftelijke wijze kan afgeweken worden van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op de eigenlijke opdracht van de cliënt aan Athos-Advocaten, maar ook op alle navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken worden gemaakt.


2. Wederzijdse informatieplicht

De cliënt verbindt er zich toe alle nuttige gegevens en inlichtingen te verstrekken, desgevallend gestaafd met stukken. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Athos-Advocaten verstrekte informatie.

Athos-Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Athos-Advocaten informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de zaak.


3. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die binnen Athos-Advocaten worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat Athos-Advocaten voor specifieke opdrachten en, behoudens andersluidend overeenkomst, zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de cliënt een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en vertalers voor de uitvoering van haar opdracht. Behoudens andersluidende overeenkomst, laat de cliënt de keuze van deze derde over aan Athos-Advocaten.

Athos-Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derden hun kosten en ereloon aan Athos-Advocaten dan wel aan de cliënt aanrekenen.


4. Intellectuele rechten

Alle rechten met betrekking tot de intellectuele prestaties die Athos-Advocaten bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, zoals bijvoorbeeld adviezen, conclusies, verzoekschriften, contracten, ontwerpen, enz., komen toe aan Athos-Advocaten. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Athos-Advocaten, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan op eender welke wijze te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.


5. Derdengelden

Athos-Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt zo snel mogelijk door aan de cliënt.

Athos-Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Athos-Advocaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Athos-Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden.


6. Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Athos-Advocaten is verzekerd door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Athos-Advocaten is beperkt tot het nettobedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Athos-Advocaten en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Athos-Advocaten dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

Indien er, om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Athos-Advocaten, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door Athos-Advocaten verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.


7. Elektronische communicatie

Alle elektronische communicatie uitgaand van Athos-Advocaten is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van Athos-Advocaten in het gedrang brengen.

Athos-Advocaten doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Athos-Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Athos-Advocaten.


8. Beëindiging van de opdracht

De cliënt kan op elk ogenblik de aan Athos-Advocaten toevertrouwde opdracht beëindigen door Athos-Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Athos-Advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot de beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Het advocatenkantoor kan geen schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal Athos-Advocaten aan de cliënt de dossierstukken terugbezorgen.

Athos-Advocaten kan te allen tijde en zonder schadevergoeding te moeten betalen, een einde maken aan de haar door de cliënt toevertrouwde opdracht, door de cliënt daarvan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient Athos-Advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.


9. Nietigheid van één of meerdere bedingen

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is enkel van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel en in voorkomend geval de Vrederechter van het kanton Sint-Jans-Molenbeek zijn bij betwisting bevoegd.


11. Archivering

Athos-Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer.